Welkom op de website van PV ABN AMRO - POSTZEGELCLUB

                                                                                                                                                                                                                                               

Doelstelling

De huidige Postzegelclub is ontstaan door een fusie van twee in 1946 door de heren Bot en Vervoorn Sr opgerichte postzegelclubs bij toenmalige voorgangers van de ABN AMRO Bank. Oorspronkelijk was de Postzegelclub gericht op de in Amsterdam op de hoofdbank en de kantoren werkzame medewerkers.

Wij hopen dat ook filatelisten elders in het land, werkzaam (geweest) bij ABN AMRO en haar rechtsvoorgangers, zich gaan aanmelden als lid van onze postzegelclub.

Contributie

De contributie bedraagt € 19,00 per kalenderjaar en dat is inclusief een abonnement op het maandblad “Philatelie”.

Op dit moment kent de PV ABN AMRO Postzegelclub een lidmaatschap voor € 19,00 per jaar (buitenleden € 22,50). Voor dit bedrag is men lid van zowel de postzegelvereniging als van de personeelsvereniging, en krijgen de leden alle informatie over de clubbijeenkomsten, veilinglijsten, kan men deelnemen als inzender of koper aan de veilingen en is er de mogelijkheid om materialen of nieuwe uitgiften te bestellen. Verder ontvangt men maandelijks het maandblad "Philatelie" en is men automatisch ook lid van de bond.

Het maandblad en de bondscontributie vormen het grootste deel van de jaarlijkse kosten per lid. Om tegemoet te komen aan die groep filatelisten die geen belangstelling hebben voor het maandblad (of dit al via lidmaatschap van een andere vereniging ontvangen) maar wel graag informatie willen ontvangen over de veilingen van onze Postzegelclub heeft het bestuur besloten om een zogenaamd B-lidmaatschap te introduceren.
B-leden hebben dezelfde rechten als gewone leden (Vanaf nu A-leden genoemd), maar ontvangen niet het maandblad. Ze kunnen dus wel meedoen aan de veilingen en zijn ook lid van Personeelsvereniging ABN AMRO.

De contributie voor B-leden bedraagt € 5,00 per jaar, gelijk aan de bijdrage die onze introducés thans betalen.
Lidmaatschap staat open voor alle (oud-) medewerkers van ABN AMRO in het gehele land. Wij hopen dat ons ledental hierdoor flink gaat stijgen, en dat ook de clubavonden meer belangstellenden zullen trekken (als bezoeker of als schriftelijke bieder op de aangeboden kavels).
We doen ook een beroep op al onze leden om, als ze mensen kennen voor wie dit B-lidmaatschap interessant zou kunnen zijn, deze mensen hierop te wijzen.

Het is uiteraard ook mogelijk om je A-lidmaatschap te wijzigen in B-lid, en andersom. Wijzigingen gaan in op 1 januari en moeten voor 1 november worden opgegeven.
Aanmelden, wijzigingen en opzeggingen moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie:

Tanja Kramer-van Raaphorst
Rooseveltlaan 43
1902 DJ Castricum
E-mail: 26ajnat.[antispam].@tele2.nl

Veilingavonden  

Uitnodiging Zomerveiling 2017   Veilinglijst Zomer 2017

Biedbrief Zomer 2017

De uitnodigingen voor de veilingavonden worden incl. een kavellijst per post aan de leden toegezonden en zijn ook in te zien op de site van de Postzegelvereniging via de site www.pvabnamro.nl van de Personeelsvereniging (de PV). Kavels kunnen op de veilingavonden bezichtigd worden vanaf 18.30 uur waarna de veiling omstreeks 20.00 uur begint.

In de maanden oktober t/m mei worden op de 3e donderdag van elke maand veilingen georganiseerd in het bedrijfsrestaurant op de Gustav Mahlerlaan. Bezoekers, die met de auto komen, dienen hun kenteken aan Rien Kramer door te geven, zodat zij in de parkeergarage worden toegelaten.

Rien Kramer is penningmeester van onze club en tevens veilingmeester. Op deze avonden kunnen tot 19.50 uur bij hem lootjes worden gekocht waarmee in de pauze (uiteraard filatelistische) prijzen/prijsjes kunnen worden gewonnen. Ook op circa 20 kavelnummers vallen prijzen die bekend worden gemaakt nadat de betreffende kavel is verkocht.

Iedereen mag vrijblijvend onze veilingen een keer bezoeken. Uiteraard mogen zij dan ook bieden op kavels maar ook kan in overleg materiaal worden aangeboden voor een volgende veiling.

Het is mogelijk om, wanneer men verhinderd is persoonlijk naar de veilingavond te komen, een schriftelijke biedopgave bij Rien Kramer in te dienen. Namens deze “principalen” wordt dan door de veilingmeester actief deelgenomen aan het bieden op de betreffende kavels.

Er zijn twee bijzondere veilingavonden:

  • Eén keer per jaar wordt deze voorafgegaan door de ALV, de Algemene Ledenvergadering, waarbij o.a. de jaarrekening van het voorgaande jaar op de agenda staat.
  • De Kerstveiling die wordt “aangekleed” met hapjes en een drankje.

In de zomermaanden is er een veiling waarvoor alleen schriftelijk op de kavels kan worden geboden. Deze kavellijst wordt aan de leden toegezonden en is incl. een biedlijst ook in te zien op onze site.    

Bondsbrief

Iedere maand publiceert de KNBF een bondsbrief. Deze is te bekijken via www.knbf.nl/nieuws/bondsbrief.
De meest recente versie kan geopend worden via bijgaande link.

 Bondsbrief 149 - 23 juni 2017

Contact

Veiling en financiële zaken:

Rien Kramer
E-mail: remarKneiR.[antispam].@stamps4u.nl
Tel. 0251 - 65 77 51 of 06-13 246 989

Ledenadministratie:

Tanja Kramer-van Raaphorst
E-mail: 26ajnat.[antispam].@tele2.nl
Tel. 06-36496240